دستگاه جدید امبریو اسکوب برای مانیتورینگ بهتر رشد و تکثیر سلولهای جنین در روش لقاح ازمایشگاهی 

 

EmbryoScope Gets EU Green Light