احتمال بدخیمی در کیستهای تخمدان  

 

 اخیرا برای تعیین احتمال بدخیمی در کیستهای تخمدان از اندکس ROMA  استفاده میشود  

Risk of Ovarian Malignancy Algorithm (ROMA  ) 

 

این اندکس با استفاده از اندازه گیری بیومارکرهای خون شامل 125_CA و HE4 محاسبه میشود  

در صورت وجود کیست تخمدان با استفاده از این ارقام  تا حد زیادی میتوان میزان بدخیم بودن یا نبودن کیست را تخمین زد  

در این روش با استفاده از نتایج ازمایش بیمارن به دو گروه : با  ریسک کم   یا پر خطر تقسیم بندی میشوند و در گروه پر خطر حتما  مداخله جراحی انجام میگیرد .