نخ بخیه های جدید تقویت شده  

(حاوی) سلولهای بنیادی برای کمک به ترمیم سریعتر و بهتر زخم