فیلم هیسترکتومی  

 

شکمی - واژینال و بکمک لاپاروسکوپی  

 

 

http://catalog.nucleusinc.com/generateexhibit.php?ID=12061&ExhibitKeywordsRaw=&TL=&A=2 

 

 

 

http://catalog.nucleusinc.com/generateexhibit.php?ID=12159&ExhibitKeywordsRaw=&TL=&A=2 

 

 

مقایسه روش باز با هیسترکتومی بکمک لاپاروسکوپی 

 

http://catalog.nucleusinc.com/generateexhibit.php?ID=14890&ExhibitKeywordsRaw=&TL=&A=2