معرفی کتاب 

 

 

 

" ترجمه دکتر رویا پورقربان " 

انتشارات تیمورزاده  

(زیر چاپ)