مانیتورینگ صدای قلب جنین 

 

 

 

 

مانیتورینگ خارجی قلب جنین  

 

 

مانیتورینگ داخلی قلب جنین