ازمایش سنجش انتکریته" دی ان ای "  اسبرم SPERM DNA INTEGRITY TESTSM  SDI 


 همانطور که اطلاع دارید در روش ICSI _IVF یک عدد اسبرم در ىاخل هر کدام از تخمکها تزریق میشود تا جنین بدست امده ىر شرایط ازمایشکاه بعد از مدت معین بداخل رحم مادر منتقل شود  

جهت اینکار معمولا سعی میشود اسبرمی که از نظر شکل ظاهری و میزان تحرک از همه بهتر است انتخاب و مورى استفاده قرار کیرد ولی در مشاهدات جدیدی که بعمل امده است دیده میشود طبیعی بودن شکل ظاهری اسبرم الزاما به معنای سالم بودن محتویات کروموزومی ان نیست و لذا امروزه برای انتخاب بهترین اسبرم خصوصا در زوجهایی که قبلا جند بار عمل ای وی اف ناموفق داشته اند میتوان از ازمایش سنجش انتکریته دی ان ای اسبرم استفاده کرد   

غیر طبیعی بودن این ازمایش حتی در کسانی که قبلا با روشهای معمول اسبرم انها طبیعی شمرده میشده است نیز به جشم میخورد و در اراىه راه کار درمانی در این عده از بیماران مفید است

هزینه این تست فعلا حدود 150 دلار می باشد و در زیر کروه خاصی از بیماران میتوان حتی ان را بجای ازمایش معمولی انالیز اسبرم نیز مورد استفاده قرار داد زیرا در جواب ازمایش علاوه بر اینتکریته ىی ان ای به بارامترهای اسبرم نیز اشاره می شود