معیار های جدید WHO برای تعیین مقادیر طبیعی نمونه اسبرم  ۲۰۱۰

حجم مایع منی = یک و نیم میلی لیتر(1.7_1.4 )     

            

تعداد کل اسبرم = 39 میلیون در کل نمونه (46_33 )  

تعداد اسبرم = 15 ملیون ىر میلیمتر(16_12)  

تعداد اسبرم زنده = 58% ( 63_55)  

میزان تحرک اسبرم= 32% حرکت بیشرونده  (34_31%) 

                               40%  بدون حرکت بیشرونده  

مورفولوزی = 4 درصد( 4_3 ىرصد)