وسیله جدید برای تشخیص کم خونی  

این وسیله بدون نیاز به ازمایش خون در کمتر از یک دقیقه 

میزان هموگلوبین خون را نشان میدهد.