ویدئوی مربوط به برداشتن (رزکسیون) سپتوم رحم 

با هیستروسکوپی 

 

 

http://www.layyous.com/Videoclips/septum_4.htm