ایودی ها و انواع مختلف وسایلی که با عملکردی نظیر ایودی  

تا بحال مورد استفاده قرار گرفته اند