ذخیره سازی سلولهای خون بند ناف بعنوان سرمایه گذاری مفیدی جهت اینده توصیه میشود 

این سلولها با پرداخت هزینه اولیه تا ۲۵ سال نگهداری میشوند تا اینده در صورت نیاز کودک شما یا خواهر و برادر وی مورد استفاده واقع شوند   

کل هزینه نگهداری در مرکزی در انگلستان ۵/۳ میلیون تومان می باشد که از تمامی کشورها نمایندگی فعال می پذیرد 

این عمل در مرکز رویان نیز راه اندازی شده است و امید است که در اینده سرویس دهی انها واقعا قابل مقایسه با استانداردهای جهانی باشد!