ریوت جراحی داوینچی امروز با روش سه بعدی در دسترس است  

 

 

 

 مدل جدید  

فقط با اشاره جراح . دستگاه عمل جراحی را انجام میدهد .....  

 

 

مدل قبلی  

جراح با دنده های خاص عمل جراحی را کنترل می کند و تماسی با خود بیمار ندارد