پد الکترونیک  

وسیله ای جدید برای کاهش درد پریود ماهیانه