احتمالا همه با ورزشهای کگل برای تقویت عضلات  

اطراف واژن خصوصا بعد از زایمان طبیعی آشنا می باشید  

این وسیله برای کمک به درست انجام دادن این ورزشها  

در دسترس می باشد و در کتابها همیشه استفاده از آن توصیه 

میگردد.  ولی ظاهرا بعلت گران بودن آن . این وسیله در بازار ایران 

 یافت نمی شود  امید که سازندگان لوازم طبی در صدد تولید این وسیله  

بسیار ساده برایند  

تا از بیشتر اعمال جراحی غیر ضروری جهت تنگ نمودن واژن یا 

 بی اختیاری استرسی ادرار 

و ... اجتناب گردد  

 

http://www.shopinprivate.com/femvagweigtr.html