اپولیس حاملگی    

 

 

دیروز بیماری داشتم که مبتلا به این بیماری و بسیار نگران و مضطرب بود  . 

 

این بیماری در اثر التهاب لثه ها در اثر عوامل مختلف و گاه وابسته به حاملگی 

بروز می کند . عده ای بالا بودن هورمون پروژسترون در سه ماهه سوم حاملگی را 

در بروز ان دخیل دانسته اند و معمولا بدنبال زایمان کم کم از بین می رود ولی در موارد 

پیشرفته یا در صورت عدم تحمل بیمار میتوان از جراحی های محافظه کارانه لثه نیز کمک گرفت