تصویر برداشته شده در لاباروسکوبی نقاط اندومتریو. را نشان میدهد