جسبندکی های داخل شکم  

اتصال روده به رحم  

(تصویر لاباروسکوبی)