در چه مواردی  کیست ساده تخمدان  نیاز به جراحی دارد : 

شک به بدخیمی

                ظهور علائم

                 آسیت

                  بروز تغییرات در نمای سونوگرافی

                 دو طرفه بودن

شک به پیچ خوردگی

اندازه بزرگتر از cm 8

وجود درد شدید