انواع تومور مارکرها در بدخیمی های  تخمدان :  

    نوع بدخیمی تخمدان                            تومور مارکر

  تومور اپیتلیال تخمدان                            125-CA

تومور اپیتلیال موسینوس تخمدان               9-19-CA

دیس ژرمینوم                                         LDH     

اندودرمال سینوس تومور                          AFP

کوریوکارسینوما / تومور تروفوبلاستیک      hCG  ،  لاکتوژن جفتی انسانی

محل جفت  

گرانولوزا سل تومور                                اینهیبین  A