مقایسه اختصاصات کیست های خوش خیم و بدخیم تخمدان:    

  بدخیم                                                            خوش خیم          

قبل از بلوغ یا بعد از یائسگی                              سنین باروری

سابقه شخصی وجود کانسر غیر ژنیکولوژیک          

سابقه فامیلی وجود کانسر تخمدان /پستان یا کولون

رشد سریع                                                     رشد آهسته

وجود آسیت                                                  عدم وجود آسیت

ثابت                                                                متحرک

وجود ندولاریته سپتوم رکتوواژینال           صاف بودن سپتوم رکتوواژینال

دو طرفه                                                          یکطرفه

سولید یا مختلط                                                 کیستیک

نامنظم                                                              صاف