اثرات سمی داروهای شیمی درمانی یر روی تخمدان:  

 ریسک بالا

                  سیکلوفسفاماید

                  کلرامبوسیل

                   ملفالان

                   پروکاربازین

 ریسک متوسط

                   سیس پلاتین

                    آدریامایسین

                   پاکلی تاکسل

ریسک پایین

                  متوترکسات

                  5-فلورویوراسیل

                   وین کریستین

                   بلئومایسین

                   اکتینومایسین  D