X
تبلیغات
رایتل

 :  انواع روشهای درمان ناباروری (کمک باروری ) ART  

به روشهایی که طی آنها تخمک مستقیما از تخمدان برداشته میشود گفته میشود

 باروری آزمایشگاهی :IVF : in vitro fertilization

  • استخراج تخمک ها بارور کردن آنها با اسپرم شوهر بیمار در محیط آزمایشگاه و انتقال جنین از طریق دهانه رحم بداخل رحم
  • انتقال گامت بداخل لوله فالوپ " گیفت"

 GIFT: Gamete intrafallopian Transfer

قرار دادن تخمک و اسپرم در داخل لوله رحم

·        انتقال داخل فالوپ جنین: زیفت

ZIFT: Zygote Intrafallopian Transfer

·        انتقال لوله ای رویان :

Tubal Embryo Transfer

·        انتقال صفاقی تخمک و اسپرم : قرار دادن تخمک و اسپرم در حفره صفاق

·        تزریق یک اسپرم واحد در سیتوپلاسم داخل تخمک :ICSI

ICSI: Intracytoplasmic Sperm injection

  • خارج ساختن اسپرم از خود بیضه : TESE

TESE: Testicular Sperm Extraction

در مردانی که ازمایش اسپرم آنها " آزواسپرم" یعنی فقدان اسپرم گزارش شده است ولی در نمونه برداری از بافت بیضه آنها میتوان اسپرم را مشاهده نمود و از این اسپرمها میتوان استخراج و جهت انجام ای وی اف استفاده نمود.

  • آسپیراسیون اسپرم از اپیدیدیم : MESA

MESA : Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration

در کسانی که انسدادی در لوله های منی بر وجود دارد و علیرغم اینکه در ازمایش اسپرم آنها نمومه اسپرم وجود ندارد ولی در لوله های منی بر (اپیدیدیم ) اسپرم وجود دارد و از این اسپرمها برای ای وی اف استفاده میشود